ජිවය රකින රුදිරය…

‘‘මෙන්න ඩොක්ටර් ග්රූප් කරන්න තියෙන අද ගත්ත ලේ ටික.’’ ලේ බැංකු හෙද නිලධාරිනිය මා ඉදිරියේ

Read More »

ඇයි තරහෙන් ?

‘‘හෙ‍ලෝ, වාට්ටුවෙන් කතා කරන්නේ. අ‍නේ ඩොක්ටර් ඉක්මනට එන්න. මේ දැන් කැෂුවල්ටි එකක් ආවා’’වෛද්‍ය නිල නිවාස‍යේ

Read More »

Tell Us Your Idea About Sannasa