මී අත්තම්මා

මී අත්තම්මා යනු මගේ අම්මාගේ අම්මාගේ අම්මාය. ඇය ජීවත් වූයේ දකුණු පළාතේ උඩුපීල්ලගොඩ නම් ගමේ

Read More »

මවුරට

අම්මා කිරිපිටි පෝලිමේ ය. අයියා ගෑස් පෝලිමේ ගෑස් ටැංකිය උඩ වාඩිවී හිස් අහස දෙස බලා

Read More »

Tell Us Your Idea About Sannasa