මවුරට

අම්මා කිරිපිටි පෝලිමේ ය. අයියා ගෑස් පෝලිමේ ගෑස් ටැංකිය උඩ වාඩිවී හිස් අහස දෙස බලා

Read More »

ගස දෙස බුදු ඇස..

ගස ඇස සේ රැකගත යුතුය. ඇසටද වඩා සැලකිල්ලෙන් සුරැකිය යුතුයි. මන්ද ඇස අහිමි වුවත් දිවිය

Read More »

නිවුන් දරු උපත් සිදුවන්නේ, ස්වාභාවික ක්‍රියාවලියේ වරදක් නිසාද?

නිවුන් දරු උපත් සිදුවන්නේ, ස්වාභාවික ක්‍රියාවලියේ වරදක් නිසාද?ජීවීන්ගේ  පැවැත්ම සඳහා ප්‍රජනනය මූලික වේ. ප්‍රජනනය දෙආකාරයකට සිදුවිය

Read More »

Tell Us Your Idea About Sannasa